اینتاکد انواع کبریت-صادرات

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کبریت-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟