ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
نکات مربوط به ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را ذکر کنید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب هایی که در سامانه مودبان صادر نشده است، قابل قبول می باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره. نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند. مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش هایی که صورتحساب های آن ها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب های الکترونیکی با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد.