تدابیر سازمان امور مالیاتی برای تسهیل تکالیف مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیتدابیر سازمان امور مالیاتی برای تسهیل تکالیف مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
سازمان امور مالیاتی برای تسهیل تکالیف مودیان قانون پایانه های فروشگاهی چه تدابیری اندیشیده است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ( الحاقی طی قانون تسهیل تکالیف مودیان )[چه اشخاص حقیقی و و چه اشخاص حقوقی] ، سازمان می تواند مودیانی که فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مودیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده و فروخته شده مودی در چهارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لارم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مودیان از مودیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مودیان مذکور خرید کنند. مشمول حکم ماده ۱۸ این قانون [جوایز برای خریداران حقیقی] نمی شوند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مودیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده ز ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود .