شمول مالیات حواله خودرو شخص متوفی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیشمول مالیات حواله خودرو شخص متوفی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
حواله ماشین (قرارداد فروش ماشین کوئیک سایپا) برای فوت شده مشمول کدام بند ماده ۱۷ میشود؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
به نظر بنده به ورثه بگید بزارن ماشین راکه از نمایندگی که گرفتن سپس درخواست بدهند تا همون ۲ درصد محاسبه شود وحقی از ایشان ضایع نشود وگر نه حق الامتیاز محسوب میشود.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
به نظر بنده مالیات حق الامتیاز تعلق میگیرد که میشود ۱۰ درصد ارزش حواله یمذکور.