مشمولیت مالیات بر ارث غرامت بیمه محصولات کشاوری

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارثمشمولیت مالیات بر ارث غرامت بیمه محصولات کشاوری
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
سلام آیا غرامت بیمه محصولات کشاورزی مشمول مالیات بر ارث می شود؟
4 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"به زبان ساده اگر بخواهم پاسخ بدهم اینطوری میشه، فکر کنید متوفی قبل از فوت یک ترازنامه داشته که زیان انباشته داشته ، این وجهخسارت رفته نشسته توی زیان انباشته، یعنی هیچ گونه افزایشی در سرمایه متوفی ایجاد نشده است.فقط میزان زبان انباشته شخصیت حقوقی کاهش پیدا کرده است. لذا هیچگونه افزایشی در شخصیت حقوقی ترکه ایجاد نشده است . لذا مشمول مالیات ارث نمیشود. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
" قانون مالیاتهای مستقیمباب دوم- مالیات بر دارایی > فصل چهارم: مالیات بر ارث > ----------------------- ماده 24 ماده 24 [1] اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است: 1. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصیاستحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌هایعمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد . 2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد این مورخ فروردین ماه 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل . 3. اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها وموسسه‌های مذکور . 4. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
مشمول مالیات بر ارث می شود چون جز موارد مصرح در معافیت های مالیات بر ارث احصا نشده است پس مشمول است به نرخ دهدرصد
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"سلام اگر موضوع غرامت بعد از فوت اتفاق افتاده باشه مبلغ پرداختی جز اموال وراث هست "