"اینتاکد انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-خرده فروشی (تولید داخل)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-خرده فروشی (تولید داخل)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"