"اینتاکد سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-خرده فروشی (تولید داخل)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-خرده فروشی (تولید داخل)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"