اینتاکد انواع کره گیاهی و مارگارین-خرده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع کره گیاهی و مارگارین-خرده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کره گیاهی و مارگارین-خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کره گیاهی و مارگارین-خرده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 10 و 13 بوده و عدد اینتاکد آن 2020343 می باشد.