اینتاکد نفت و گاز-خرده فروشی (وارداتی)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد نفت و گاز-خرده فروشی (وارداتی)
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه نفت و گاز-خرده فروشی (وارداتی) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه نفت و گاز-خرده فروشی (وارداتی) به ترتیب 9/6 و 12/48 بوده و عدد اینتاکد آن 2030064 می باشد.