اینتاکد انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – عمده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و … – عمده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – عمده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – عمده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 3 و 3/9 بوده و عدد اینتاکد آن 2010311 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/