اینتاکد انواع عسل-صادرات

تالار پرسش و پاسخاینتاکد انواع عسل-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع عسل-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع عسل-صادرات به ترتیب 4/4 و 5/72 بوده و عدد اینتاکد آن 2020145 می باشد.