1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
صورتحساب شمس ( صورتحساب دارای شماره مالیاتی سازمان)، صورتحسابی است دارای شماره مالیاتی که مودیان در زمان بروز حادثه یا نقض فنی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد. از آن برای فروش کالا یا ارائه خدمت استفاده می کند .