فهرست دستورالعمل ها

ردیف
مادهعنوانشماره تاریخ
154مکررنحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم200/96/5041400/07/06
2در مورد مالیات اتباع بیگانه49171377/02/21
3مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی۳۰/۱۴/۱۶۱۶/۵۲۷۲۶۱۳۷۷/۱۱/۰۶
4تعدیل مالیات حقوق اتباع خارجی42176/9124/4/301378/08/23
5دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستان ها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج200/96/5041396/02/18
6دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانک های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی7304۱۳۸۶/۰۲/۰۴
7132دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم200/94/101پ1396/07/22
8139دستور العمل اصلاحی موضوع ماده 12آیین نامه اجرایی تبصره (3)ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم200/93/149پ1393/12/25
9139ابلاغ دستورالعمل نظار موضوع بند"ط" و تبصره یک ماده 139 ق.م.م۲۰۰/۹۳/۱۳۷۱۳۹۳/۱۲/۱۱
10دستورالعمل اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره(8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور۲۰۰/۹۸/۵۱۶۱۳۹۸/۰۶/۱۱
11ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران یا فرابورس ایران ازطریق صرف سهام یا سلب حق تقدم وابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 5 قانون مذکور200/99/5211399/10/14
12دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی232/393/305451388/03/18
13تسعیر ارز200/93/5241393/06/22
14تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی200/18389/189764/ص1397/09/10
15157دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق م م - تبصره ماده 157200/97/22/ص1396/07/22
16نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی200/96/5171396/07/22
17دستورالعمل دریافت، پالایش، ویرایش، کدگذاری و الصاق اطلاعیه ها به پرونده های مالیاتی200/95/5011395/01/22
18186دستورالعمل فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم200/96/611396/04/28
19219ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاهای مستقیم200/1400/5381400/12/08
20219دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­ های مستقیم200/99/5221399/11/27
21نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان200/1400/5081400/02/25
22
دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
296591399/03/13
23دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21297161399/03/13
24