مهمترین موارد قانون کار کدام ها هستند؟

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: قانون کار و حقوق و دستمزدمهمترین موارد قانون کار کدام ها هستند؟
مصطفی خوش طینت پرسیده شده 7 ماه قبل
مهمترین موارد قانون کار کدام ها هستند؟
رضا ناجی نظرداده 7 ماه قبل

یکی از مهم‌ترین ماده های قانون کار در زمینه مرخصی محسوب می‌شود: «نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا ‌نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد»

ناجیک شاپ نظرداده 7 ماه قبل

قوانین مرتبط با مرخصی و ماموریت از مهمترین ها هستند.

4 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 7 ماه قبل
قوانین مرتبط با مرخصی و ماموریت از مهمترین ها هستند در ادامه توضیح خواهم داد.  
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 7 ماه قبل
مرخصی و ماموریت از مهمترین ها هستند.
مرتضی امینی پاسخ داده شده 7 ماه قبل
موضوعات مرتبط با مرخصی
مرتضی امینی پاسخ داده شده 7 ماه قبل
نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا ‌نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد