مشمولیت قانون مرور زمان حقوق اضافه پرداختی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: قانون کار و حقوق و دستمزدمشمولیت قانون مرور زمان حقوق اضافه پرداختی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
آیا مالیات حقوق اضافه پرداختی که فردی در مهرماه سال ۱۴۰۰ بازنشست شده مشمول مروزمان است یا خیر؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
خیر، فقط تا پایان سال امسال فرصت دارد اظهارنامه حقوق بدهد و تقاضای استرداد کند.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"ماده ۸۷ - قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تاآخر آن سال با درخواست کتبی حقوق‌ بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظفاست ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. "