سقف گردش حساب برای استفاده تبصره 100

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: تبصره 100سقف گردش حساب برای استفاده تبصره 100
مصطفی خوش طینت پرسیده شده 4 ماه قبل
"در راستای استفاده از ماده ۱۰۰ برای سال ۱۴۰۲ رقم سقف گردش چقدر تعیین شده است؟ "
1 پاسخ
مرتضی امینی پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اين موضوع در بودجه ۱۴۰۳ تعیین خواهد شد. در قانون مالیاتهای مستقیم ذكر شده تا میزان ۱۰ برابر معافیت ماده ۸۴ ميباشد ليكن در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اينرقم تا میزان ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ برای عملکرد ۱۴۰۱ ملاک عمل باشد. بموجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیماصلاحی 1394/04/31 در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین شده بود. لایحه بودجه ۱۴۰۳ که فعلا کلیات آن رد شده ۱۵۰ برابر تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ که معافیت ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ رو اورده ،فعلا۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نصاب پیشنهادی ميباشد.