1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"جرایم مربوط به شماره اقتصادی عبارت اند از: عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات یا عدم درج شماره اقتصادی خود یا عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله - ۲ درصد مورد معامله؛ استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران - ۲ درصد مورد معامله؛ استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود - ۲ درصد مورد معامله؛ "