تاريخ ثبت فاكتور ها در سامانه

Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
"آيا ثبت فاكتورها در سامانه تا ابتداي١٤٠٣ تمديد شده؟ و اگر تمديد شده نيازي به ثبت فاكتورهاي قبلي در سامانه ميباشد؟ "