مطالبه جرائم در برگ مطالبه

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل

"

اگر مهلت ارسال معاملات فصلی بر اساس اختیارات آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ تمدید شود آیا مامور رسیدگی میتواند جرائم را در برگ مطالبه اعمال نماید به این برداشت که بعد از درخواست مودی قابل بخشش خواهد بود؟

بنظر شما ارسال گزارش معاملات فصلی در مهلت تمدیدی قانونی هست یا خیر ؟

آیا مطالبه جریمه مزبور ، خلاف قانون میباشد یا خیر؟

در مورد تمدید مهلت اظهارنامه زمستان صرفا اعلام مینماید جرائم قابل بخشش خواهد بود نباید با تمدید مهلت معاملات فصلی اشتباه گرفت ."

1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
" با توجه به بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان ارسال معاملات فصلی درمهلت تمدیدی مشمول جریمه نمیشود و در زمان حسابرسی به منزله ارسال معاملات در موعد مقرر بوده و نبایستی جریمه را لحاظ کنند. "