تعیین مبلغ ثبتی به عنوان هزینه حقوق و دستمزد

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیتعیین مبلغ ثبتی به عنوان هزینه حقوق و دستمزد
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
مودی در اظهارنامه مشاغل مبلغ 6/000/000/000 ریال هزینه حقوق و دستمزد ابراز نموده، درحالی مجموع لیست های حقوق و دستمزدارسالی برای بیمه مبلغ 4/500/000/000 ریال و جمع مبلغ لیست های ثبت شده در سایت سازمان مبلغ 5/000/000/000 ریال می باشد! جهت رسیدگی به پرونده مشاغل کدام مبلغ باید به عنوان هزینه حقوق و دستمزد پذیرفته بشود؟
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
مطابق بخشنامه تبیین حسابرسی مالیاتی مواد۲۹و۴۱آیین نامه ماده۲۱۹ق.م.م کلیه هزینه های درراستای فعالیت اقتصادی مودیکه متکی به مدارک مثبته ودرحدودمتعارف وفق ماده۱۴۸ق.م.م باشد ولواینکه مودی دراظهارنامه آنرا درج نکرده باشدنیز چه درمرحله رسیدگی ویادرمرحله دادرسی قابل کسرازدرآمدمشمول مالیات مودی می باشد.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
درپیش فروش مغازه حق واگذاری محل ارزش تاریخ قرارداد مدنظر قرار گرفته میشود یا تاریخ مراجعه به دارایی
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
تاریخ تصرف مغازه توسط خریدار