امکان اعتراض به اینتاکد

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
آيا تخمه و آجیل بو داده شده طبق تبصره جزء یک بند الف ماده ۹ معاف از ماليات است؟