شمول مالیات سود تسعیر ارز حاصل از صادرات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیشمول مالیات سود تسعیر ارز حاصل از صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
مالیات حقوق و ماليات تکلیفی مشمول مرور زمان ميشود يا خير؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
بله. حقوق وتکلیفی مشمول مرورزمان موضوع ماده157ق. م. م. هستند.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
مطابق بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۳۰۴۳/۶۴۸۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۷ معاون وقت درآمدهای مالیاتی که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، درمواردی که با اسناد و مدارک مربوط اثبات شود که مالیات متعلق توسط کارفرما به موقع کسر ولی به حساب مربوط واریز نگردیده است وصول این مالیات از کارفرما مشمول مرور زمان نخواهد بود . وبالعکس در مواردی که مالیات مبحوث توسط کارفرما درمهلت مقرر کسر واصال نگردیده است مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ ق.م.م. خواهد بود .