تعداد پرونده های مالیاتی و دفاتر شرکتی با چندفعالیت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیتعداد پرونده های مالیاتی و دفاتر شرکتی با چندفعالیت
مصطفی خوش طینت پرسیده شده 7 ماه قبل
"اکر‌ برای یك شركت حقوقی دو یا چند كسب و كار داشته باشیم میبایست چند پرونده مالیاتی و چند دفتر مالیاتی قرار بدیم (‌کسب و کارها متفاوت بوده اما توسط یک شرکت انجام‌ میشود) "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"هرشخص حقوقی یک پرونده دارد. لذا فعالیت ها ی شرکت طبق اساسنامه بوده و می تواند هرتعدادی شعبه نیز داشته باشد. "