تغییر گروه بندی مشاغل مودی

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"شخص حقیقی که دارای داروخانه میباشد اظهارنامه سال 99 را برای فروش ابرازی ۴۷ میلیارد ریال و هزینه ها ۴۱ میلیارد ریال ابراز نموده است اطلاعات استخراجی خرید ۲۳ میلیارد ریال و فروش ۴ میلیارد ریال با این وضعیت گروه بندی مشاغل شخص نبایدتغییر یابد؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
ملاک گروه بندی وضعیت فروش سنوات قبل مودی میباشد و نه سال جاری