اعتراض به رای 216 بدوی

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"برای اعتراض به رای۲۱۶ بدوی فقط در خصوص رای بدوی لایحه بنویسیم؟ یا لایحه ای که به ۲۱۶ بدوی ارائه کردیم را مجدداً همراه اعتراض به رأی ۲۱۶ بدوی به تجدیدنظر ارائه کنیم؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
رای هیات درمرحله 216 .قطعی و لازم الاجراست.