جریمه ویرایش بعد از اتمام مهلت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: حسابداری و حسابرسیجریمه ویرایش بعد از اتمام مهلت
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
"ممیز محترم برای گزارش ماده ۱۶۹ شرکت ما برای آنهایی که ویرایش داشتیم جریمه یک درصدی لحاظ کرده ولی سال قبل این چنین نبود، درواقع ما یک ریالی ثبت کرده بودیم بعدا ویرایش کردیم، آیا از امسال اینطوری شده یا خیلی سخت گیرانه عملکرده؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
" اگر بعد از اتمام مهلت ویرایش کنید مبلغ مابه التفاوت مشمول جریمه میشود. "