سوال در خصوص مالیات حقوق

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
آیا مدارس غیر انتفاعی بابت دستمزدی که به معلمین بازنشسته پرداخت می کنند باید در اجرای تبصره1 ماده86 مالیات مقطوع 10درصدرا کسر کنند؟در مورد سایر افراد که از جای دیگه حقوق نمی گیرند چطور؟ آیا مشمول تبصره 2ماده86می شوند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
در خصوص بازنشستگان که مجددا در مدارس غیر انتفاعی مشغول بکار می شوند همانند حقوق بگیر اصلی تلقی می شوند زیرا حقوق بازنشستگی انها از محل صندوق بازنشستگی پرداخت می شود در نتیجه از کلیه معافیت های بخش حقوق برخوردار خواهند بوددر مورد سایر کارکنان که از جای دیگری حقوق نمی گیرند نیز کلیه معافیت ها در مورد انها قابل اعمال است.