وضعیت فاکتورها در کارپوشه فروشندگان در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیوضعیت فاکتورها در کارپوشه فروشندگان در سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
وضعیت فاکتورها در کارپوشه فروشندگان در سامانه مودیان به چه صورتی است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"صورتحساب اصلی طی یک رکود در کارپوشه وارد می‌شود و در انتظار واکنش تا تأیید خریدار می‌ماند: 1. در صورت ابطال: وضعیت از در انتظار به رد شده تغییر کرده و ابطالی نیز طی یک ردیف جدید در کارپوشه وجود خواهد داشت. 2. در صورت اصلاح: در کارپوشه صورت‌حساب اصلی تبدیل به رد شده خواهد شد و صورت‌حساب اصلاحی طی ردیفی جدید در کارپوشه وارد می‌شود."