انواع صورتحساب الکترونیکی از لحاظ موضوع

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیانواع صورتحساب الکترونیکی از لحاظ موضوع
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
انواع صورتحساب الکترونیکی از لحاظ موضوعی را نام ببرید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
" صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش : اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود.
صورتحساب الکترونیکی اصلاحی : چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل شماره اقتصادی شناسه ملی/شماره ملی شناسه مشارکت مدنی کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار و هم چنین اطلاعات مربوط به قلم کالا خدمت شامل شناسه کالا خدمت ،باشد صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید که حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مودیان ارسال نماید.
صورتحساب الکترونیکی ابطالی : چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلـی فـروش یا صورتحساب ،اصلاحی اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدارشامل: شماره اقتصادی و هم چنین شناسه کالا خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر بفرد مالياتي صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید. سپس صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان ابطالی محسوب می گردد.
صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش : چنانچه پس از صدور صورتحساب ،الکترونیکی بخشی از موضوع معامله کالا خدمت ) از طرف خریدار برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام می نماید. صورتحساب برگشت از فروش، جهت صورتحسابهای اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد. "