شمول معافیات مالیاتی تجهیزات پزشکی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معافیت‌های مالیاتیشمول معافیات مالیاتی تجهیزات پزشکی
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"آیا محصولات تجهیزات پزشکی معاف ازارزش افزوده است؟ و اینکه آیا ایاب و ذهاب شامل ارزش افزوده میشود؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
لوازم مصرفی جهت درمان معاف است.ایاب ذهاب در قالب مالیات حقوق مشمول نیست.