1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
"بله دو درصد به ازای هر ماه به عنوان جریمه"