1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
خیر. سود انباشته باید ثبت شود.