محاسبه درصد جریمه

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اگر تاریخ ابلاغ برگ قطعی 98/01/29 باشد و پرداخت 98/07/21 با توجه به آخرین دستورالعمل شامل چند درصدجریمه میشود؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"به استناد بند ب ماده یک بخشنامه 200/1400/513جریمه 30٪ تعلق میگیرد. "