متوقف شدن عملیات بعد از اعتراض به ماده 216

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: دادرسی مالیاتیمتوقف شدن عملیات بعد از اعتراض به ماده 216
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"اگر به برگ قطعی اعتراض بزنیم و مشمول ماده ۲۱۶ بشویم ، آیا عملیات اجرایی متوقف میشود و یانیاز به وثیقه میباشد؟ "
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"تا زمانی که رای هیات ماده ۲۱۶به نفع شما نباشد خیر. در خصوص اخذ وثیقه آیین نامه ماده ۲۱۸ق.م.م به طور کامل توضیح داده شده است. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
اگر در آمد مشمول مالیات تعدیل شود هیئت حل اختلاف مالیاتی رای به توقف عملیات اجرایی داده و نسخه ای از رای به واحد مالیاتیبرای صدور برگ قطعی مجدد ارسال میشود در غیر اینصورت عملیات اجرایی متوقف نمیشود( ماده ۵۸ آیین نامه اجرای ماده ۲۱۸ قانون.م‌.م مطالعه گردد.)اگر در آمد مشمول مالیات تعدیل شود هیئت حل اختلاف مالیاتی رای به توقف عملیات اجرایی داده و نسخه ای از رای به واحد مالیاتیبرای صدور برگ قطعی مجدد ارسال میشود در غیر اینصورت عملیات اجرایی متوقف نمیشود( ماده ۵۸ آیین نامه اجرای ماده ۲۱۸ قانون.م‌.م مطالعه گردد.)
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"بخشنامه مورد اشاره شما در خصوص وصول مالیات قبل از قطعیت توسط سازمان می باشد بد نیست به آئین نامه اجرای ماده 218 ق.م.م شماره: 200/6978/ص و در تاریخ: 1390/03/24 مراجعه بفرمائید و به بند ""ب"" ماده 58 این آئین نامه مراجعه بفرمائید "