مطالبه مالیات از هیئت مدیره یک شرکت ورشکسته

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمطالبه مالیات از هیئت مدیره یک شرکت ورشکسته
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
" آیا مطالبه مالیات ازهیئت مدیره شرکت ورشکسته ای که تاریخ توقف آن قبل ازتاریخ قطعی شدن برگ تشخیص عملکردآن باشد.مجاز است و مسدودنمودن حساب اعضای هیئت مدیره وبرداشت ازحساب آنهاوجاهت قانونی دارد؟"
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
" مطابق ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در شخصیت حقوقی ، شخص حقوقی و مدیران شرکت نسبت به پرداخت مالیات که در دوران مدیریت آنها قطعی شده است مسئولیت تضامنی دارند .یعنی اداره مالیات میتواند علاوه بر دارائی شرکت، به دارائی مدیران شرکت نیز مراجعه نموده و اعمال ماده ۲۱۰ تا ۲۱۵ ق.م.م رااجرایی نماید. ورشکستگی هیچ ربطی به مسئله ندارد. داخل در موضوع نیست."
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
یک نکته ظریف حقوقی دارد. وقتی شرکت ور شکست میکند، مدیران شرکت حق تصرف در اموال شرکت را ندارد . مدیر تصفیه جانشینمدیران شرکت میشود در تعهدات شرکت نسبت به ثالث. مدیر شرکت ورشکسته نسبت به شرکت محجور است ... اما خارج از شرکت شخص حقیقی محسوب میشود و اداره مالیات اموال شخص حقیقی را توقیف میکند، لطفا به این نکته دقت کنید به خاطر همین است که میگوید حالت تضامنی دارد.