مشولیت مالیات کارتخوانی که برای دریافت کرایه استفاده میشود

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمشولیت مالیات کارتخوانی که برای دریافت کرایه استفاده میشود
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"مودی دارای ماشین سنگین می باشد که برای پرداخت کرایه حمل دارای یک دستگاه کارتخوان می باشد اکنون با توجه به فعال بودن دستگاه کارتخوان نیاز به ثبت نام کد اقتصادی می باشد و تبع آن اقدام به ارائه اظهار نامه نموده سوال اینجاست آیا مودی که مالیات مقطوع  مشاغل خودرو را تسلیم نموده است. باید برای گردش کارتخوان خود که اظهارنامه تسلیم نموده مشمول مالیات مشاغل نیز میگردد؟ به نظر شما مطالبه مالیات مشاغل موجب اخذ مالیات مضاعف نمی گردد؟ اگر بخشنامه یا دستورالعمل برای این مورد هست اساتیدراهنمایی نمایید. "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"اگه که تراکنش های انجام شده در کارت خوان متناسب با کرایه باشد نیازی به تکمیل اظهارنامه نیست و اظهارنامه مشاغل خودرو کفایت میکند. ممیز هم نمیتواند از یک شغل دو بار مالیات بگیرد. "