تعیین نوع شخصیت قانونی برای شروع به فعالیت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیتعیین نوع شخصیت قانونی برای شروع به فعالیت
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"برای شروع کسب وکار با توجه به قوانین مالیاتی، آیا بهتر است حقیقی باشیم یا حقوقی؟   "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
حقوقی چون میتونید با استفاده از ماده و تبصره ها موجود هزینه های قابل قبول داشته باشید و از معافیتهای مالیاتی استفاده کنید.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"بستگی به نوع کسب و کار بستگی به حجم کسب و کار شرایط کسب و کار باید بررسی گردد "