شمول جریمه ماده 192

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"لطفاً اعلام کنید جریمه کتمان ماده ۱۹۲ شامل گروه یک و دو و سه میشود و یا فقط گروه یک و ثبت نکردن در دفاتر مشمول این ماده خواهند بود؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
ماده۱۹۲ / در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتیاست چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده ‌درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.حکم این ماده درمورد درآمد های کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیر واقعی نیز جاری است. تبصره:سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"ماده ۱۴۷ /تبصره۱: از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاترمی‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. "