بخشودگی بدهی

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"طبق تبصره ۱ ماده ۱۹۰ در صورت پرداخت بدهی عملکرد هر سال، ۸۰ درصد جرائم ۱۶۹ اون سال بخشیده میشود؟ حتی زمانی که بخشنامه بخشودگی جرائم جاری نباشد؟   "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
حکم تبصره یک ماده ۱۹۰ ق.م.م. راجع به معافیت جرائمی است که در ازای انجام تکالیف مقرر درقانون بشرح مفاد تبصره یکمزبوربه مودیان مالیاتی اعطا میشود و متفاوت ازبخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۹۱ ق.م.م. که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی کشورتفویض نموده است میباشد .