نحوه دریافت کدکارگاهی تامین اجتماعی شرکت مقابل

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: بیمه تامین اجتماعینحوه دریافت کدکارگاهی تامین اجتماعی شرکت مقابل
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"آیا راهی وجود داره که کد کارگاهی تامین اجتماعی یک شرکت دریافت بشه ؟ با توجه به اينكه يكي از ايرادات سازمان حسابرسی و جرایمی که برای شركت ما در نظر میگیرند بابت نگرفتن کد کارگاهی و کد شعبه تامین طرفم قابل ميباشد. "