تعیین نوع شخصیت قانونی کانون بازنشستگان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: بیمه تامین اجتماعیتعیین نوع شخصیت قانونی کانون بازنشستگان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
"در کانون بازنشستگان کارگری که از طرف اداره کار برایش شناسه ملی صادر شد و برای اعضای بازنشسته اموری چون بیمه تکمیلی گاهی هم مرغ و گوشت و شکر تهیه میکند و در اختیار میگذارد ده دستگاه کارت خوان نیز دارد. این کانون چه نوع شخصیت حقوقی دارد و اینکه میبایست پرونده مالیاتی تشکیل بدهد و مودی محسوب میشود؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"هر شخصی که دستگاه کارتخوان داره اگر ثبت نام کداقتصادی انجام نداده باشد دستگاه کارت خوانش قطع شده و یا با توجه به اطلاعات بدست آمده قطع خواهد شد پس حتما پرونده مالیاتی باید تشکیل بدهد. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
" بنظر شخصیت حقوقی مردم نهاد غیردولتی که بمنظور انتفاع تشکیل نشده در قانون کار هم برای این نوع تشکل ها تعاریف و اساسنامه ای درنظر گرفته شد. از نظر مالیاتی هم بنظرم مشمول بند ی ماده ۱۳۹ میشود اما اگر درآمد غیر از حق عضویت داشته باشد مشمول خواهد شد. "