شمول مالیات اشخاص هنرپیشه

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
" مودی در شغل بازیگر( هنرپیشه) با ارائه اظهارنامه از مالیات معاف میشود؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"طبق قانون بودجه سال 1400 کل کشور1399/12/26 تبصره 6 1- معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (139) قانونمالیات‌های مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده(105) یا ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود. "