مشمولیت معافیت ماده 101

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
"مودی داریم که اظهارنامه تکمیل کرده و در اظهارنامه مبلغ ناچیز مثلاً ۵۰ میلیون ریال فروش نشان داده اما از سیستم استخراج به میزان یک و نیم میلیارد تومان فروش شرکت( که همان خرید مودی از شرکت است) استخراج گردیده سوال اینجاست در رسیدگی و صدور برگ تشخیص مشمول استفاده از معافیت ماده ۱۰۱ میباشند؟ البته همان فروش اظهاری ۵۰میلیون را با مبلغ خرید ۵۰ میلیون صفر نشون داده و درنتیجه سود صفر در اظهارنامه نشون داده. "
5 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
به اندازه که ابراز نموده بهش معافیت بدین شورای عالی مالیاتی رای داده که درامد کتمان شده مشمول هیچگونه معافیت نیست.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"با توجه به بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ پاسخ این سوال خیر است نمی‌تواند از معافیت ها بهره مند گردد. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
استخراج حتما باید فروش باشد، اگر خرید بود باید معافیت بدید.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"بخشنامه مورد اشاره در مورد عدم اعمال تخفیف ماده ۱۳۱ به درامدهای کتمان شده اشاره شده نه عدم اعمال معافیت ماده ۱۰۱ شرط اعطای معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات است ولاغیر"
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"اگر اظهارنامه مطابق گروه خود راتسلیم نموده باشد نسبت به درآمد ابرازی دراظهارنامه با اعمال معافیت ونسبت به کتمان بدون اعمال معافیت محاسبه میگردد توجه جنابتان را به بخشنامه 200/98/517جلب مینمایم طبق رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 29-201 مورخ 99/12/20 درامد های کتمان شده مشمول هیچ گونه معافیتی نمیگردد "