صدور برگ مطالبه برای هزینه حقوق رد شده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیصدور برگ مطالبه برای هزینه حقوق رد شده
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اگر ممیز مالیاتی هزینه حقوق ابرازی در اظهارنامه را رد کند آیا برای همان مبلغ ابرازی می توان برگ مطالبه حقوق صادرکرد؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اگر ممیز برگه مطالبه بابت هزینه برگشتی صادر کند باید هزینه حقوق را نیز قبول نماید.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
بله ادله رد هزینه اهمیت دارد... اگر بگویند هزینه غیر واقعی اظهار نمودید مشمول جریمه کتمان میشود اما اگر بگویند هزینه نامتعارف میباشد و با سطح درآمد تعادلی ندارد و به استناد بند 2 ماده 147 رد بشودمیتوانند برگ مطالبه نیز صادر نمایند. زیرامیگویند هزینه رخ داده ولی مربوط به یک درآمد کتمان شده است که در حال حاضر قابل رد یابی نیست... پس هزینه برگشت داده شده و برگ مطالبه نیز صادر میشود.