اطلاعیه های خرید مودی

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
در سامانه خرید و فروش بخشی از اطلاعیه های خرید مودی به ادرس شهر دیگری می باشد، با توجه به اینکه مودی محل فعالیت دیگری ندارد، ایا میتوان همه اطلاعیه ها را در پرونده اصلی برداشت و رسیدگی کرد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
کار صحیح این است که برداشت نکرده و طی یک نامه به اطلاعات خدمات بگویید ارسال کنند برای واحد یابی استان دیگر ولیکن روال اینکه در پرونده های مودی حساب کندی تا مالیات مرور نشود و بعد طی یک نامه به واحد مالیاتی شهرستان اعلام کنید جهت تشکیل پرونده.