رقم سقف گردش سال 1402

Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
در راستای استفاده از ماده ۱۰۰ برای سال ۱۴۰۲ رقم سقف گردش چقدر تعیین شده است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"این موضوع در بودجه ۱۴۰۳ تعیین خواهد شد. در قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده تا میزان ۱۰ برابر معافیت ماده ۸۴ میباشد لیکن در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اینرقم تا میزان ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ برای عملکرد ۱۴۰۱ ملاک عمل باشد. بموجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیماصلاحی 1394/04/31 در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین شده بود. لایحه بودجه ۱۴۰۳ که فعلا کلیات آن رد شده ۱۵۰ برابر تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ که معافیت ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ رو اورده، فعلا۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نصاب پیشنهادی میباشد."