سود فعالیت دندانپزشکی

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
در مورد حق واگذاری در متن قانون ذكر شده ماخذ حق واگذاری وجه دریافتي ميباشد .آیا در زمان انتقال خریدار مشمول درآمد اتفاقی میشود یا صرفا همین دو درصد حق واگذاری به ماخذ وجه دریافتی از فروشنده باید وصول بشود؟