ارائه اظهار نامه مودی که مشمول مالیات ارزش افزوده نبوده است

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهارائه اظهار نامه مودی که مشمول مالیات ارزش افزوده نبوده است
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
در خصوص ارزش افزوده مودی مشمول فراخوان ارزش افزوده نبوده لکن براساس ندانستن و عدم اطلاع کافی اقدام به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده نموده است و حال ممیز مالیاتی هم نیز به استناد اظهارنامه تسلیمی مودی را مشمول ارزش افزوده دانسته و برگ تشخیص صادر نموده است آیا بخشنامه یا دستورالعملی در این خصوص جهت رفع تعرض موجود می باشد؟