ارائه اظهار نامه مودی که مشمول مالیات ارزش افزوده نبوده است

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهارائه اظهار نامه مودی که مشمول مالیات ارزش افزوده نبوده است
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
در خصوص ارزش افزوده مودی مشمول فراخوان ارزش افزوده نبوده لکن براساس ندانستن و عدم اطلاع کافی اقدام به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده نموده است و حال ممیز مالیاتی هم نیز به استناد اظهارنامه تسلیمی مودی را مشمول ارزش افزوده دانسته و برگ تشخیص صادر نموده است آیا بخشنامه یا دستورالعملی در این خصوص جهت رفع تعرض موجود می باشد؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"اگر مشمول نبوده نباید ثبت نام و اظهارنامه میداده ثبت نام و ارایه اظهارنامه براساس فراخوان ها باید انجام بشه ارایه اظهارنامه و ثبت فروش مشمول به منزله دریافت ارزش افزوده می باشد گه اگر به سازمان واریز نشود مشمول جرایم خاص خود است. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
به استناد همون موارد قانونی که مشمول نیستید دفاع کنید وبگید که بر اثر اشتباه حسابداری ودر مرحله توافق باهمکاری ومساعدت ممیز کل مشکل حل کنید.