مدارک برای دریافت اعتبار مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمدارک برای دریافت اعتبار مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
مودی که خرید ی انجام و مالیات ارزش افزوده آن را با توجه به فاکتور رسمی خرید به فروشنده پرداخت نمود برای اعتبار مالیاتی چه مدرکی باید به دارایی ارائه دهد؟