مدارک برای دریافت اعتبار مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمدارک برای دریافت اعتبار مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
مودی که خرید ی انجام و مالیات ارزش افزوده آن را با توجه به فاکتور رسمی خرید به فروشنده پرداخت نمود برای اعتبار مالیاتی چه مدرکی باید به دارایی ارائه دهد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"اصالت معامله محرز باشد صورتحساب و مستندات حمل و مستندات پرداخت. دارای اعتبار بودن شرکت مقابل هزینه مرتبط باشرکت (ماده 148-147ق.م.م)"