معافیت شرکت های حمل و نقا باربری

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمعافیت شرکت های حمل و نقا باربری
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
اگه یه شرکتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد مثلا شرکت‌های حمل و نقل و باربری، آیافروش خودروهای عملیاتی هم معاف میباشد؟